pdgi
Home E - mail

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Aktualno
O nama
Planinarski odsjek
Planinarska škola
Alpinistički odsjek
Alpinistička škola
Plan izleta
Markacisti
Putopisi
Foto galerija
Kontakt
Forum
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Kontakt


Pl. društvo "Glas Istre"
43. istarske divizije 9
52100 Pula

Susreti srijedom:
zimi od 19 h, ljeti od 20 h

Tel: 052 501 910 srijedom od 20 - 21 h

 
 
HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ 
 
HGSS 
 
SGVH
 
Novost
 
 
 
IZVANREDNA IZBORNA SJEDNICA

 

Svim članovima Planinarskog društva "GLAS ISTRE"

43. Istarske divizije 13, 52100 Pula

 

Na temelju članka 17. stavak 3. Statuta, imajući u vidu da je 30.01.2017. istekao mandat tijelima Planinarskog društva "Glas Istre" (u nastavku teksta: Društvo) i da je Ured državne uprave Istarske županije odbio izdati Rješenje da se prema odluci Ad.12 s Redovne izborne sjednice Skupštine od 15.03.2017. dosadašnjem predsjedniku Modrušan Zlatku i tijelima Društva produži mandat za 60 dana, mi niže potpisani, upisani u popis članova Društva do 30.01.2017. sazivamo

 

IZVANREDNU IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE

Planinarskog društva "GLAS ISTRE"

koja će se održati 21. travnja 2017. (petak) u prostoriji Mjesnog odbora Kaštanjer, Kaštanjer 10 u Puli, s početkom u 20 sati, uz slijedeći

 

DNEVNI RED

1.  Otvaranje sjednice Skupštine 

2.  Utvrđivanje broja prisutnih članova Skupštine (kvoruma) i pravovaljanosti odlučivanja           Skupštine

3.  Izbor radnih tijela Skupštine:         Radno predsjedništvo - 3 člana

                                                           Verifikacijska i izborna komisija - 3 člana

                                                           Zapisničar  - 1 član

                                                           Ovjerovitelji zapisnika – 2 člana

4.  Usvajanje dnevnog reda

5.  Izvješće i prijedlozi Radne grupe osnovane na Skupštini održanoj 15.03.2017.

6.  Izvješće Verifikacijske i izborne komisije o prispjelim prijedlozima za tijela Društva

7.  Izbor novih tijela Društva (tajno glasovanje po članku 18. Statuta)

            - Upravni odbor (predsjednik, dopredsjednik, tajnik i 6 članova)

            - Nadzorni odbor (3 člana i 3 zamjenika)

            - Sud časti (3 člana i 3 zamjenika)

            - Likvidator

8.  Imenovanje predstavnika Društva u tijelima HPS-a i IPS-a

9.  Prijedlog izmjena i dopuna članka 31. Statuta, na način da Društvo zastupaju Predsjednik i

     Dopredsjednik Društva

10.  Izvješće Verifikacijske i izborne komisije o rezultatima izbora

 

U cilju uspješnog izbora novih tijela Društva, što je preduvjet za normalizaciju djelovanja Društva,  prijedlozi trebaju obuhvatiti cjelovite liste pojedinih tijela Društva s naznakom funkcija u njima. Iste treba pismeno uručiti Modrušan Zlatku ili Lupetina Zlatku do zaključno 20.04.2017. (četvrtak) u 18 sati, zbog pravovremene provjere članstva i pripreme materijala za Skupštinu.

 

Privitak:  1.  Izvješće i prijedlozi Radne grupe osnovane na Skupštini održanoj 15.03.2017.

               2.  Kandidatura za predsjednika PD i za Upravni odbor PD, podnesena 27.03.2017. od                   strane Gordane Gašperov

 

Članovi Društva prije isteka mandata tijelima Društva (plaćena članarina do  30.01.2017.):

 

 

            Ime, prezime, vlastoručni potpis                              

 

 

 

1.         Zlatko Modrušan v.r.

2.         Merilin Modrušan v.r.

3.         Loredana Rojnić v.r.

4.         Vladiir Rojnić v.r.

5.         Cukon Slavko v.r.

6.         Cukon Loredana v.r.

7.         Težak Serđo v.r.

8.         Težak Ljiljana v.r.

9.         Težak Gorana v.r.

10.       Karlušić Kristijan v.r.

11.       Boljunčić Vilim v.r.

12.       Krbavčić Marijan v.r. v.r.

13.       Međuseljac Ismeta v.r.

14.       Gordana Gašperov v.r.

15.       Zlatko Lupetina v.r.

16.       Marija Ipša v.r.

17.       Željko Stepančić v.r.

18.       Davor Dužman v.r.

19.       Ilija Birčić v.r.

20.       Siniša Meden v.r.

21.       Kolić Nino v.r.

22.       Neslanović Mirsad v.r.     

23.       Tomišić Cvita v.r.

24.       Marina Pojer v.r.

25.       Doblanović Radmila v.r.

26.       Doblanović Boris v.r.

27.       Ljiljana Miloš v.r.

28.       Miloš Pero v.r.

29.       Marinko Iskra v.r.

30.       Ivo Čipčić v.r.

31.       Tahir Kogej v.r.

32.       Kalac Darko v.r.

33.       Firj Tihomir v.r.

 

Zaprimljeno 06.04.2017. i objavljeno na oglasnoj ploči i na web stranici Društva.

 

                        MP                

PD "Glas Istre"

43. Istarske divizije 13

52100 Pula

 

 

 

IZVJEŠĆE I PRIJEDLOZI

RADNE GRUPE OSNOVANE NA SKUPŠTINI ODRŽANOJ 15.03.2017.

 

            Na sjednici Skupštine PD "Glas Istre" (u nastavku teksta: Društvo) održanoj dana 15.03.2017. u MO Kaštanjer u Puli, osnovana je Radna grupa (u nastavku teksta: RG) u sastavu: Edi Radolović, Vilim Boljunčić, Ismeta Međuseljac, Zlatko Modrušan, Serđo Težak, Gordana Gašperov i Vladimir Rojnić. sa zadatkom da obavi kontakte s članovima Društva i u roku od 60 dana predloži kandidate za nova tijela Društva. RG je održala tri sastanka u prostorijama društva, obavila 10-tak međusobnih kontakata putem elektronske pošte, te 40-tak usmenih kontakata s članovima Društva - potencijalnim kandidatima koji su uplatili članarinu do zaključno 29.03.2017. Za moderatora i izvjestitelja o radu RG izabran je Vladimir Rojnić.

 

            Na sastanku održanom 27.03.2017. Gašperov Gordana upoznala je RG da podnosi Društvu pismenu kandidaturu za cjeloviti Upravni odbor u sastavu: 

           

            Gašperov Gordana, predsjednica

            Iskra Marinko, dopredsjednik

            Vijatović Ljiljana, tajnica

            Belas Ingrid, član

            Birčić Ilija, član

            Doblanović Boris, član

            Gorički Vanja, član

            Modrušan Zlatko, član

            Tomišić Cvita, član

 

            Nakon čitanja sadržaja i obrazloženja navedene kandidature, koja ulazi u normalnu izbornu proceduru, većina članova RG smatra da je potrebno razmotriti i ostale potencijalne kandidate te po mogućnosti predložiti sve kandidacijske liste. Potom svi članovi RG predlažu planinare, koji bi po njihovom mišljenju bili pogodni za kandidate pojedinih tijela Društva, te se dolazi do ukupno 34 potencijalnih kandidata. Utvrđuje se da osim Gašperov Gordane i Iskra Marinka, koji se već nalaze na gore navedenoj kandidacijskoj listi, potencijalni kandidati za predsjednika Društva su još Džananović Zlatko i Sandri Aldo. S njima su razgovarali Rojnić i Modrušan, te im predložili se kandidiraju za predsjednika Društva i predlože kompletan Upravni odbor s kojim smatraju da bi mogli uspješno voditi Društvo. Džananović i Sandri nisu prihvatili kandidaturu, ali su izrazili spremnost i dalje biti aktivni u Društvu.

            U nastaloj situaciji, RG je stala na stanovište da nije svrsishodno predlagati ostale članove Upravnog odbora, već predlaže da se u pozivu za Skupštinu naglasi, da ostale moguće kandidature za predsjednika Društva trebaju obuhvatiti i cjeloviti Upravni odbor, te biti službeno predane do datuma uoči sjednice Skupštine, kako bi se mogli provjeriti kandidati i na vrijeme pripremiti izborni materijali.

            U nastavku RG predlaže kandidate za ostala tijela Društva, te iznosi dva dodatna prijedloga u svezi izborne problematike, koje ocjenjuje važnim za predstavljanje i bolje djelovanje Društva.

 

            Nadzorni odbor - prijedlog Radne grupe:

 

            Članovi:          Sandri Aldo               

                                   Miloš Ljiljana

                                   Runko Fulvio

            Zamjenici:       Mijandrušić Boris                  

                                   Krbavčić Marijan       

                                   Fonović Ana

 

            Sud Časti - prijedlog Radne grupe:

 

            Članovi:          Kalac Darko              

                                   Radolović Eduard

                                   Linardon Jadranka    

            Zamjenici:       Kos Goran                 

                                    Trajčeski Sašo            

                                   Cukon Slavko

 

            Likvidator - prijedlog Radne grupe:

 

                                    Fulvio Runko            

 

            Za predstavnike Društva u Savezima kojih je Društvo članica RG predlaže:

 

            Predstavnik u Skupštini HPS-a:                    novoizabrana predsjednica/predsjednik

            Predstavnik u Upravnom odboru IPS-a:       novoizabrana predsjednica/predsjednik

            Predstavnici u Skupštini IPS-a:

            da se ovlasti novi Upravni odbor Društva za imenovanje sedam (7) predstavnika po članku

            21. Statuta IPS-a, uz preporuku da među njima bude novoizabrana predsjednica/predsjednik      Društva, te Rojnić Vladimir i Gordana Plavšić, sadašnji predsjednik i tajnica IPS-a.   

 

            Prijedlog izmjene i dopune članka 31. Statuta

 

            Tijekom svoga rada RG je došla do zaključka, da bi poremećaji u rukovođenju Društva bili znatno manji, kada bi Društvo u Statutu imalo dvije osobe koje ga zastupaju, po uzoru na          većinu udruga. Stoga RG predlaže izmjene i dopune članka 31. Statuta, kako slijedi:

 

naslov ispred članka 31.

                                               PREDSJEDNIK DRUŠTVA

mijenja se i glasi:

                                               PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

 

           

prva rečenica koja glasi:

Predsjednika Društva bira Skupština na vrijeme od četiri godine i na tu dužnost može biti ponovno biran.

briše se i zamjenjuje sa stavkom koji glasi:

Društvo zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik Društva, koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine i na tu dužnost mogu biti ponovno birani.

Zastupanje se vrši na slijedeći način:

- u redovnim okolnostima Društvo zastupa samo Predsjednik,

- u izvanrednim okolnostima (ostavka Predsjednika, odsustvo ili radna nesposobnost Predsjednika duža od 30 dana ili dr.) zastupanje Društva preuzima Dopredsjednik,

- primopredaja zastupanja Društva vrši se u pisanoj formi,

- u slučaju nejasnoća ili nesuglasica između Predsjednika i Dopredsjednika glede primopredaje zastupanja, Nadzorni odbor donosi obvezujući pravorijek. 

 

Briše se stavak (2) tj. tekst koji glasi:

Ukoliko predsjednik prije isteka mandata daje ostavku, on to može učiniti:

 • na sjednici Skupštine, u kojem slučaju se na istoj sjednici bira novi predsjednik, ili
 • između dviju sjednica Skupštine, tako da ostavku u pisanom obliku predaje Upravnom odboru, ali mu funkcija predsjednika prestaje nakon održane sjednice Skupštine na kojoj će se izabrati novi predsjednik. Ovu sjednicu Skupštine (redovnu ili izvanrednu) predsjednik koji je predao pismenu ostavku dužan je pripremiti i sazvati što prije, a najkasnije u roku od 60 dana od predaje pismene ostavke.

 

Briše se stavak (4) tj. rečenica koja glasi:

Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje četiri godine.

 

Privitak:     Pregledni prikaz izmjena i dopuna Statuta

 

 

N.B.  Ovo Izvješće je usuglašeno sa svim članovima RG.

 

U Puli, 5. travnja 2017.                                                                     Izvjestitelj Radne grupe

                                                                                                          Vladimir Rojnić v.r.

 

 

 

 

Pregledni prikaz

prijedloga izmjena i dopuna Statuta od strane Radne grupe

osnovane na Skupštini održanoj 15.03.2017.

 

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 31.

(1)Predsjednika Društva bira Skupština na vrijeme od četiri godine i na tu dužnost može biti ponovno biran.

Društvo zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik Društva, koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine i na tu dužnost mogu biti ponovno birani.

Zastupanje se vrši na slijedeći način:

- u redovnim okolnostima Društvo zastupa samo Predsjednik,

- u izvanrednim okolnostima (ostavka Predsjednika, odsustvo ili radna nesposobnost Predsjednika duža od 30 dana ili dr.) zastupanje Društva preuzima Dopredsjednik,

- primopredaja zastupanja Društva vrši se u pisanoj formi,

- u slučaju nejasnoća ili nesuglasica između Predsjednika i Dopredsjednika glede primopredaje zastupanja, Nadzorni odbor donosi obvezujući pravorijek.  

Predsjednik:

 • zastupa Društvo,
 • skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,                       
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva,
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice  Upravnog odbora i
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva.

(2)Ukoliko predsjednik prije isteka mandata daje ostavku, on to može učiniti:

 • na sjednici Skupštine, u kojem slučaju se na istoj sjednici bira novi predsjednik, ili
 • između dviju sjednica Skupštine, tako da ostavku u pisanom obliku predaje Upravnom odboru, ali mu funkcija predsjednika prestaje nakon održane sjednice Skupštine na kojoj će se izabrati novi predsjednik. Ovu sjednicu Skupštine (redovnu ili izvanrednu) predsjednik koji je predao pismenu ostavku dužan je pripremiti i sazvati što prije, a najkasnije u roku od 60 dana od predaje pismene ostavke.

(3)U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik.

(4)Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje četiri godine.

   (5)Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
 • ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
 • ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovu ugledu.

   (6)Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 

U Puli, 5. travnja 2017.                                                           Izvjestitelj Radne grupe:

                                                                                              Vladimir Rojnić v.r.

 

 

KANDIDATURA ZA PREDSJEDNIKA

 

Gordana Gašperov

Sisplac 21

Pula                      

                                                                                                                                                                                           PD Glas Istre                                                                                                                                                                n/p dopredsjednika Zlatka Modrušana

Predmet: kandidatura za predsjednika PD

 

                Ovim prijavljujem svoju kandidaturu za mjesto predsjednika PD Glas Istre koje ujedno predstavlja i mjesto predsjednika Upravnog odbora.

Rođena sam 1968.g. , po zvanju dipl ing. agronomije. Posljednjih 10 godina voditelj sam  poslova zaštite od požara te zaštite okoliša u TDR-u d.o.o. Rovinj. Moj svakodnevni posao je praćenje, provođenje i nadziranje provođenja Zakona, Pravilnika, različitih internih akata i standarda. U svom poslu svakodnevno surađujem sa različitim inspekcijama, ovlaštenim akreditacijskim kućama, laboratorijima te drugim firmama vezano za područja koja pokrivam. Prije ovog radnog mjesta radila sam kao inspektor zaštite od požara te tri zadnje godine kao voditelj inspekcije zaštite od požara PU istarske.Predanost poslu i odgovornost su dvije osnovne osobine koje bih u poslovnom smislu istakla kod sebe.

Član sam PD tri godine. U tom razdoblju sam bila vrlo aktivna u sudjelovanju na izletima i na svim radnim akcijama. Planinarenje je obogatilo moj život, a najviše su me obogatili dragi ljudi koje sam upoznala. Smatram da dugujem ovom PD za to što mi je to Društvo dalo i stavljam svoje vrijeme, energiju te životno i profesionalno  iskustvo na raspolaganje u onoj mjeri koje mi moj osnovni posao dozvoljava.

Jedno od ključnih ciljeva koje stavljam pred sebe i ljude koje predlažem u Upravni odbor je razvijanje što boljih odnosa i dobre „klime“ u našem Društvu te  rad na boljoj promidžbi svih aktivnosti društva s ciljem privlačenja što više aktivnih članova. Ne manje važan zadatak bio bi i bolja transparentnost rada svih tijela za koju smatram da bi doprinijela i boljoj klimi u Društvu.

Očekujem predani rad svih predloženih članova Odbora, dobru suradnju i sigurna sam da rezultati neće izostati. Također očekujem predani rad i drugih tijela Društva te usklađenost djelovanja svih izabranih tijela Društva sa Zakonom o udrugama, našim statutom te usvojenim internim Pravilnicima.

Ovu kandidaturu podnosim jer mi je želja da Društvo prebrodi ovo krizno razdoblje, da uspješno  djeluje, da ga nove snage „osvježe i pomlade“  te da u našoj široj zajednici budemo samo pozitivna asocijacija.

S poštovanjem,                                                                             

                                                                                                                                                             Gordana Gašperov

PRILOG : popis kandidata za sastav UO

 

Kandidati za Upravni odbor:

 

 1. Gordana Gašperov – predsjednica
 2. Marinko Iskra– dopredsjednik društva,

Dipl. Inženjer politehnike, radio dugi niz godina u Croatia osiguranju na mjestu procjenitelja, 17 godina aktivni član PD Glas Istre, jedan od naših aktivnih vodiča PD

Smatram da svojom stručnošću i iskustvom stečenim kroz poslove vodiča Društva te ranijim članstvom u UO Društva predstavlja glavni stručni suport Predsjedniku i njegovu potencijalnu zamjenu.

 1. Ljiljana Vijatović – tajnica

Ekonomist, radi kao osobni bankar u PBZ-u, dvije godine aktivni planinar.

Smatram da vještine koje mora imati bankar su dovoljna referenca za našu Ljiljanu kao tajnicu koja će redovno upisivati nove članove, produžavati starim članovima njihovo članstvo, biti naš zapisničar i pripremati materijale kod sjednica UO kao i ravnopravni jedan glas u tom UO.

 1. Boris Doblanović – član

Gospodar društva, koji se svoji radom i zalaganjem u radu planinarske kuće na Koritima dovoljno iskazao. Njegovo bi mjesto u radu ovog UO bilo od velikog značaja.

 1. Zlatko Modrušan – član

Dugogodišnji planinar, vodič, dosadašnji član UO, dopredsjednik drušva, pročelnik za izlete. Naš član UO kojeg ne treba posebno predstavljati. Član s dragocjenim iskustvom u mnogim segmentima društva.

 1. Cvita Tomišić – član

Dipl. Ekonomista, dugogodišna direktorica prodaje u Grawe osiguranju za Istru i Kvarner, surađuje svakodnevno sa brokerskim kućama, agencijama, bankama, stanicama za tehnički pregled, kućama za lizing. 5 godina aktivna članica PD.

Smatram da svojim bogatim profesionalnim iskustvo kroz vođenje timova i upravljanje projektima može doprinijeti kvalitetnom radu UO.

 1. Ingrid Belas – član

Dipl. Ekonomista, dugogodišnja voditeljica financijsko-računovodstvene službe Zavoda za hitnu medicinu IŽ, 6 godina aktivni član PD

Smatram da svojim bogatim profesionalnim iskustvom u vođenju financija i računovodstva može dati svoj doprinos radu našeg UO.

 1. Ilija Birčić - član

Građevinski obrtnik već 20 godina, sa zaposlenih 15 djelatnika. Iako samo  godinu dana  član PD istaknuo se u aktivnom sudjelovanju na brojnim izletima i radnim akcijama.

Smatram da svojim profesionalnim iskustvom može doprinijeti radu UO, najviše  u dijelu koji se odnosi na izgradnju, održavanje, investicije,  dobre procjene ponuda i troškovnika.

 1. Vanja Gorički –član

Dipl. Ekonomista, zaposlena u Gradu Novigradu na poslovima stručnog suradnika za EU fondove. Članica ovog PD je bila još kao srednjoškolka, a sada nam se ponovno pridružila. Smatram da svojim profesionalnim iskustvom može doprinijeti radu UO, posebno u dijelu koji se odnosi na pronalaženje projekata kojima bismo se mogli natjecati za dobivanje financijskih sredstava od jedinica lokalne uprave i samouprave.

 


 

12.04.2017.

 

   

 

 
Novosti
AKTUALNOSTI
JESENSKA RADNA AKCIJA 08.10.2017.
ZAVIŽAN 17.09.2017.
PIRINEJI
SELLA NEVEA SUB. 19. - NEDJ. 20.08.2017.
LOGARSKA DOLINA-TURSKA GORA-OJSTRICA KAMNIŠKE ALPE
PLAN PLANINARSKIH IZLETA ZA 2017 GODINU
SNEŽNIK 23.07.2017.
VIHORAŠKI PUT - BIJELE STIJENE
DOLOMITI SUB.08.- NEDJ.09.07.2017.
35.GODIŠNJICA OSNIVANJA DRUŠTVA
NANOS-Slovenija
NP SUTJESKA- ZELENGORA- MAGLIĆ- PERUĆICA- RAFTING NA TARI- MOSTAR (BOSNA I HERCEGOVINA) Srijeda 21.06. do 25.06.2017. (5 dana)
IZVANREDNA IZBORNA SJEDNICA
JUŽNI VELEBIT-PAKLENICA 29.04.17.-01.05.17.
Arhiva
 
 
Forum
Kvalitetne Jakne
Priručnik za preživljavanje i čvorovi u speleologiji
Prodajem nekorištenu opremu
Teranova 7.01.2012.
Ranac
Forum - index

 
Meteo
 
Linkovi
HGSS
Državni hidrometeorološki zavod
Hrvatski planinarski savez
Gore - ljudje
AO HPD Željezničar
RAK - Riječki alpinistički klub
Planinska zveza Slovenije
KOMISIJA ZA ALPINIZAM
8a.nu
PK-VERTIKAL
SLO-ALP
PENJANJE NET
ZELENA ČISTKA
Kad misao postane riječ
Meteo-info
PD Glas Istre na Facebooku
Alpinistični odsek Rašica
 
 
     
S&N design © Planinasko društvo Glas Istre Pula - opimizirano za 1024 x 768 rezoluciju